Política SIM

[GPS] Proposición No de Ley de defensa de la sanidad pública y del servicio catalán de salud

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Ir abajo

[GPS] Proposición No de Ley de defensa de la sanidad pública y del servicio catalán de salud Empty [GPS] Proposición No de Ley de defensa de la sanidad pública y del servicio catalán de salud

Mensaje por Juan Ballester el Jue 16 Mayo 2019 - 15:51


Lunes - 6 de Mayo - 2019


[GPS] Proposición No de Ley de defensa de la sanidad pública y del servicio catalán de salud Torrent-decide-investidura-pospone-delegado_EDIIMA20180125_0227_21
Roger Torrent
President del Parlament de Catalunya
Bon día. Vayan tomando sus asientos. Hoy debatiremos la proposición no de ley presentada por el Grup Parlamentari Socialista referente a la defensa de la sanidad pública y del servicio catalán de salud


El Parlament de Catalunya, reunido de pleno derecho, EXPONE

1. Que la sanidad catalana, concretada en el Servei Català de Salut, se sitúa según las últimas comparativas a la cola en materia de prestación de servicios y atención al paciente de todos los sistemas autonómicos del Estado español, posición que viene manteniendo desde el año 2015. Pese a las reiteradas manifestaciones por parte de la sociedad catalana de una necesidad profunda de reforma del sistema sanitario que garantice un correcto y buen funcionamiento, aquel propio de una comunidad plenamente desarrollada y capaz como es la catalana, los sucesivos gobiernos no han hecho nada en este sentido, dejando que se fuera deteriorando cada vez más.

2. Que los médicos y otros profesionales de la atención primaria han dicho basta ya los últimos meses, con sucesiones de huelgas históricas que comenzaron en noviembre de 2018, a unas condiciones laborales y asistenciales pésimas, con consultas colapsadas y listas de espera que superan toda lógica. Esto ha de ser solucionado inmediatamente, pues toda dilación se concretará en un descenso de las prestaciones que empeorarán, en última instancia, el bienestar de la gente de Cataluña. Y es por todo ello que, atendiendo esa necesidad social de una sanidad pública digna, al alcance de todos y para todos, y en virtud de sus atribuciones legales, RESUELVE

1. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a redefinir la plantilla del personal sanitario y ampliar la misma, a fin de garantizar una plena atención sanitaria a todos los ciudadanos catalanes, eliminando por completo o reduciendo drásticamente las impresentables listas de espera del Servei Català de Salut.

2. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a la convocatoria de una oferta de plazas a través del sistema MIR y EIR y de un concurso-oposición que garanticen la plena disposición de personal funcionario de gran formación y desempeño para cubrir cuantas vacantes hay en la actualidad y las nuevas plazas de plantilla creadas por el numeral primero de la presente.

3. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a la creación de nuevos centros de atención primaria, especialmente en los núcleos poblacionales rurales alejados de hospitales, para garantizar la cohesión, la calidad, la equidad, la universalidad y la gratuidad de la sanidad catalana.

4. Solicitar al Parlament de Catalunya la revisión en materia legal de la legislación en materia sanitaria de Catalunya, mediante una Comisión Parlamentaria a tal fin, de forma tal que se mejore la redacción de la misma y se aumente el grado de eficacia del aparato legal en la aplicación práctica del mismo, evitando, en todo caso, los problemas de índole logístico entre los distintos centros de atención médica.

5. Solicitar a cuantas administraciones públicas y, subsidiariamente, organizaciones y asociaciones, estuvieren involucradas su participación en este proceso de mejora de la sanidad catalana, especialmente al Ministerio de Sanidad y al Servei Català de Salut, para aconsejar al Govern y al Parlament de Catalunya en el mismo y lograr unos mejores resultados prácticos que conviertan al sistema de salud de Catalunya en un referente nacional e internacional.
Palau del Parlament de Catalunya, a maig 2019
Eva María Granados Galiano 
Portaveu del Grup Parlamentari Socialista - PSC


Tiene la palabra primeramente el señor Eva María Granados para exponer la propuesta en nombre del GPS

FDP: 48h

_________________
Yo he venido aquí a hablar de mi libro
Anteriormente también:
Juan Ballester (1.0), Fernando Alcántara, Administrador Ballester, Iñaki Arrizabalaga, Ana Pastor, Iñaki Arrizabalaga (2.0), Anna Estavaller
Juan Ballester

Juan Ballester
VOX

VOX

Mensajes : 1775

Volver arriba Ir abajo

[GPS] Proposición No de Ley de defensa de la sanidad pública y del servicio catalán de salud Empty Re: [GPS] Proposición No de Ley de defensa de la sanidad pública y del servicio catalán de salud

Mensaje por Guillermo de Llerandi el Vie 17 Mayo 2019 - 11:16

[GPS] Proposición No de Ley de defensa de la sanidad pública y del servicio catalán de salud 1200_1531211609_PARLAMENT_foto_Adria_Costa_20062018-_ACR3518124

Eva María Granados Galiano
Portaveu del Grup Parlamentari Socialista i Units per Avançar

Moltes gràcies, senyor President.

Senyories, el diagnòstic és inequívoc. La sanitat pública catalana se situa segons les últimes comparatives a la cua en matèria de prestació de serveis i atenció al pacient de tots els sistemes autonòmics de l'Estat espanyol. I això no és una novetat, sinó que ve revalidant aquest lloc des de l'any 2015. Davant aquesta situació tan greu en una de les comunitats autònomes més riques del nostre país, el Grup Parlamentari Socialista i Units per Avançar no pot sinó presentar aquesta proposició no de llei, esperant que forci al Govern, principalment, però també a la resta d'administracions públiques, a actuar contra aquest problema i millorar, doncs, el Servei Català de Salut.

Cal preguntar les causes d'aquesta situació. Com hem arribat a aquest punt? No vaig a treure al meu partit part de la culpa, perquè entenem que falsejar la realitat, en última instància, no ajuda a ningú i únicament perjudica els catalans. Per tant, no puc negar que els governs tripartits de fa ja gairebé deu anys tinguin la seva part de responsabilitat en la gestació de la matèria que avui ens ocupa. La manca de previsió d'una crisi tan cruenta com la del 2008 i la poc exhaustiva millora dels serveis públics durant l'època de bonança econòmica va facilitar, sense cap dubte, que la qualitat d'aquests disminuís en època de recessió.

Ara bé, tampoc podem negar, que si bé hauríem pogut tenir culpa, aquesta no és eminentment nostra, doncs que des de l'any 2010 governen a la nostra estimada Catalunya altres partits que, bé per deixadesa, bé per dificultat pressupostària i falta de voluntat de servei públic, bé per totes les altres atribuïbles raons poguessin trobar-se, han permès que aquesta possible fragilitat del sistema públic de salut hagi esdevingut, imparable, en el que avui podem anomenar una crisi del Servei Català de salut. Així, els metges i altres professionals de l'atenció primària han dit prou i als últims mesos, amb successions de vagues històriques que van començar al novembre de 2018, a unes condicions laborals i assistencials pèssimes, amb consultes col·lapsades i llistes d'espera que superen tota lògica.

El nostre partit, encara amb els seus errors, té entre els seus eixos ideològics fonamentals la defensa del públic. Per això, no podem deixar passar com han fet altres aquesta situació caòtica de les institucions que haurien de garantir la cohesió social a la nostra terra, no podem quedar-nos de costat davant l'augment de la desigualtat que suposa un servei de salut públic defectuós, no podem no presentar aquesta moció instant a la seva millora. I no ho farem.

És per tot això vital redefinir la plantilla del personal sanitari i ampliar la mateixa, a fi de garantir una plena atenció sanitària a tots els ciutadans catalans, eliminant per complet o reduint dràsticament les impresentables llistes d'espera. És per tot això de necessitat imperiosa convocar una oferta de places mitjançant el sistema MIR i IIR i un concurs-oposició que garanteixin la plena disposició de personal funcionari de gran formació i desenvolupament per cobrir totes les vacants hi ha actualment i les noves places de plantilla. I és, per tot això, i per que aquesta crisi es viu fonamentalment en l'atenció primària, completament necessari crear nous centres d'atenció primària, especialment en els nuclis poblacionals rurals allunyats d'hospitals, per així poder garantir la cohesió, la qualitat, la equitat, la universalitat i la gratuïtat de la sanitat catalana i retornar-la a l'avantguarda nacional i internacional.

No podem seguir de costat, senyories. No podem deixar a la ciutadania abandonada com han fet alguns grups els últims anys, ja que aquesta situació no és nova, sinó que venim ja arrossegant de legislatures passades. És imprescindible revisar la legislació en matèria sanitària de Catalunya, mitjançant una Comissió Parlamentària a tal fi, de manera que es millori la redacció de la mateixa i s'augmenti el grau d'eficàcia de l'aparell legal en l'aplicació pràctica del mateix, evitant, en tot cas, els problemes d'índole logístic entre els diferents centres d'atenció mèdica. Aquesta comissió la proposarem avui mateix davant la Mesa.

I, per aconseguir que tota aquesta reforma necessària tiri endavant de la millor manera, necessitarem l'ajuda i la col·laboració de totes les institucions públiques, i fins i tot de les organitzacions i institucions privades que vulguin participar-hi. Això sí, com diem, primant en tot cas a la sanitat pública sobre la privada, ja que la primera és garantia de la cohesió social, i del progrés de tots aquells que no tenen per pagar-se un servei privat, que molt s'ha beneficiat ja de la inacció, com diem, d'alguns. Per tot això, senyories, demanem el seu vot a favor de la present proposició.

Moltes gràcies, senyories.

(Aplaudiments del grup socialista).

En castellano:
Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, el diagnóstico es inequívoco. La sanidad pública catalana se sitúa según las últimas comparativas a la cola en materia de prestación de servicios y atención al paciente de todos los sistemas autonómicos del Estado español. Y esto no es una novedad, sino que viene revalidando este puesto desde el año 2015. Ante esta situación tan grave en una de las comunidades autónomas más ricas de nuestro país, el Grupo Parlamentario Socialista y Unidos por Avanzar no puede sino presentar esta proposición no de ley, esperando que fuerce al Govern, principalmente, pero también al resto de administraciones públicas, a actuar contra este problema y mejorar, pues, el Servicio Catalán de Salud.

Cabe preguntarse las causas de esta situación. ¿Cómo hemos llegado a este punto? No voy a quitar a mi partido parte de la culpa, porque entendemos que falsear la realidad, en última instancia, no ayuda a nadie y únicamente perjudica a los catalanes. Por tanto, no puedo negar que los gobiernos tripartitos de hace ya casi diez años tengan su parte de responsabilidad en la gestación de la materia que hoy nos ocupa. La falta de previsión de una crisis tan cruenta como la del 2008 y la poco exhaustiva mejora de los servicios públicos durante la época de bonanza económica facilitó, sin lugar a dudas, que la calidad de estos disminuyera en época de recesión.

Ahora bien, tampoco podemos negar, que si bien hubiéramos podido tener culpa, ésta no es eminentemente nuestra, pues que desde el año 2010 gobiernan en nuestra querida Catalunya otros partidos que, bien por dejadez, bien por dificultad presupuestaria y falta de voluntad de servicio público, bien por cuantas otras achacables razones pudieran encontrarse, han permitido que esa posible fragilidad del sistema público de salud haya devenido, imparable, en lo que hoy podemos denominar una crisis del Servicio Catalán de Salud. Así, los médicos y otros profesionales de la atención primaria han dicho basta ya los últimos meses, con sucesiones de huelgas históricas que comenzaron en noviembre de 2018, a unas condiciones laborales y asistenciales pésimas, con consultas colapsadas y listas de espera que superan toda lógica.

Nuestro partido, aún con sus errores, tiene entre sus ejes ideológicos fundamentales la defensa de lo público. Por ello, no podemos dejar pasar como han hecho otros esta situación caótica de las instituciones que deberían garantizar la cohesión social en nuestra tierra, no podemos quedarnos de lado ante el aumento de la desigualdad que supone un servicio de salud público defectuoso, no podemos no presentar esta moción instando a su mejora. Y no lo vamos a hacer.

Es por todo ello vital redefinir la plantilla del personal sanitario y ampliar la misma, a fin de garantizar una plena atención sanitaria a todos los ciudadanos catalanes, eliminando por completo o reduciendo drásticamente las impresentables listas de espera. Es por todo ello de necesidad imperiosa convocar una oferta de plazas a través del sistema MIR y EIR y un concurso-oposición que garanticen la plena disposición de personal funcionario de gran formación y desempeño para cubrir cuantas vacantes hay en la actualidad y las nuevas plazas de plantilla. Y es, por todo ello, y por que esta crisis se vive fundamentalmente en la atención primaria, completamente necesario crear nuevos centros de atención primaria, especialmente en los núcleos poblacionales rurales alejados de hospitales, para así poder garantizar la cohesión, la calidad, la equidad, la universalidad y la gratuidad de la sanidad catalana y devolverla a la vanguardia nacional e internacional.

No podemos seguir de lado, señorías. No podemos dejar a la ciudadanía abandonada como han hecho algunos grupos los últimos años, pues esta situación no es nueva, sino que venimos ya arrastrándola de legislaturas pasadas. Es imprescindible revisar la legislación en materia sanitaria de Catalunya, mediante una Comisión Parlamentaria a tal fin, de forma tal que se mejore la redacción de la misma y se aumente el grado de eficacia del aparato legal en la aplicación práctica del mismo, evitando, en todo caso, los problemas de índole logístico entre los distintos centros de atención médica. Esta comisión la propondremos hoy mismo ante la Mesa. 

Y, para lograr que toda esta reforma necesaria salga adelante de la mejor manera, necesitaremos la ayuda y la colaboración de todas las instituciones públicas, e incluso de las organizaciones e instituciones privadas que quieran participar. Eso sí, como decimos, primando en todo caso a la sanidad pública sobre la privada, pues que la primera es garantía de la cohesión social, y del progreso de todos aquellos que no tienen para pagarse un servicio privado, que mucho se ha beneficiado ya de la inacción, como decimos, de algunos. Por todo ello, señorías, pedimos su voto a favor de la presente proposición.

Muchas gracias, señorías.


(aplausos del grupo socialista)
Guillermo de Llerandi

Guillermo de Llerandi


Mensajes : 237

Volver arriba Ir abajo

[GPS] Proposición No de Ley de defensa de la sanidad pública y del servicio catalán de salud Empty Re: [GPS] Proposición No de Ley de defensa de la sanidad pública y del servicio catalán de salud

Mensaje por Juan Ballester el Vie 17 Mayo 2019 - 18:46

Roger Torrent
President del Parlament de Catalunya
Gracias, señora Granados. A continuación turno de los grupos parlamentarios.

FDP: 48h


_________________
Yo he venido aquí a hablar de mi libro
Anteriormente también:
Juan Ballester (1.0), Fernando Alcántara, Administrador Ballester, Iñaki Arrizabalaga, Ana Pastor, Iñaki Arrizabalaga (2.0), Anna Estavaller
Juan Ballester

Juan Ballester
VOX

VOX

Mensajes : 1775

Volver arriba Ir abajo

[GPS] Proposición No de Ley de defensa de la sanidad pública y del servicio catalán de salud Empty Re: [GPS] Proposición No de Ley de defensa de la sanidad pública y del servicio catalán de salud

Mensaje por Jaume Serra el Dom 19 Mayo 2019 - 18:07

FDP. solicito prórroga
Jaume Serra

Jaume Serra
CUP

CUP

Mensajes : 352

Volver arriba Ir abajo

[GPS] Proposición No de Ley de defensa de la sanidad pública y del servicio catalán de salud Empty Re: [GPS] Proposición No de Ley de defensa de la sanidad pública y del servicio catalán de salud

Mensaje por Antoni Sànchez el Dom 19 Mayo 2019 - 19:01

Jaume Serra escribió:FDP. solicito prórroga
Lo mismo digo.

_________________
Vicepresident de l'Assemblea Nacional Catalana
Antoni Sànchez

Antoni Sànchez
ANC

ANC

Mensajes : 7241

Volver arriba Ir abajo

[GPS] Proposición No de Ley de defensa de la sanidad pública y del servicio catalán de salud Empty Re: [GPS] Proposición No de Ley de defensa de la sanidad pública y del servicio catalán de salud

Mensaje por Adrián Otero el Dom 19 Mayo 2019 - 19:06

¿Las proposiciones no eran de una en una?
Adrián Otero

Adrián Otero
Partido Popular

Partido Popular

Mensajes : 65

Volver arriba Ir abajo

[GPS] Proposición No de Ley de defensa de la sanidad pública y del servicio catalán de salud Empty Re: [GPS] Proposición No de Ley de defensa de la sanidad pública y del servicio catalán de salud

Mensaje por Juan Ballester el Lun 20 Mayo 2019 - 14:23

Tiempos suspendidos hasta que acabe la otra. 

_________________
Yo he venido aquí a hablar de mi libro
Anteriormente también:
Juan Ballester (1.0), Fernando Alcántara, Administrador Ballester, Iñaki Arrizabalaga, Ana Pastor, Iñaki Arrizabalaga (2.0), Anna Estavaller
Juan Ballester

Juan Ballester
VOX

VOX

Mensajes : 1775

Volver arriba Ir abajo

[GPS] Proposición No de Ley de defensa de la sanidad pública y del servicio catalán de salud Empty Re: [GPS] Proposición No de Ley de defensa de la sanidad pública y del servicio catalán de salud

Mensaje por Juan Ballester el Lun 3 Jun 2019 - 20:43

Prosígase con el debate

_________________
Yo he venido aquí a hablar de mi libro
Anteriormente también:
Juan Ballester (1.0), Fernando Alcántara, Administrador Ballester, Iñaki Arrizabalaga, Ana Pastor, Iñaki Arrizabalaga (2.0), Anna Estavaller
Juan Ballester

Juan Ballester
VOX

VOX

Mensajes : 1775

Volver arriba Ir abajo

[GPS] Proposición No de Ley de defensa de la sanidad pública y del servicio catalán de salud Empty Re: [GPS] Proposición No de Ley de defensa de la sanidad pública y del servicio catalán de salud

Mensaje por Cualtis Monet el Lun 3 Jun 2019 - 22:50

[GPS] Proposición No de Ley de defensa de la sanidad pública y del servicio catalán de salud Susann12

Susanna Segovia Sanchez
Portavoz Grup Parlamentari en Comù Podem


Graciès President

Aqui estamos de nuevo señorías, aquí estamos de nuevo debatiendo sobre la sanidad catalana...parece que nos encontramos en el día de la marmota...y es que decimos, decimos y decimos pero finalmente nunca llegamos a nada...

Llevamos ya camino de más de 10 años intentando ponernos de acuerdo para acabar con una situación tan precaria...que ha provocado muertes señorías....muertes...y esto no se puede permitir. No podemos tolerar que por culpa de las listas de espera interminables, cierre de plantas de hospitales, eliminación de puestos de trabajo...sea el paciente el que salga perjudicado.

Como bien ha dicho la señora Granados, tanto por unos como por otros y la casa sin fregar, y es que debemos dejarnos del y tu más para sentarnos a establecer unas bases que nos hagan volver a tener un servicio público de sanidad digno de nuestra Comunidad, y que brinde a todos los Catalanes los tratamientos y profesionales adecuados a sus necesidades.

Si bien es cierto que el PSC está llevando la iniciativa pero no son los únicos con ideas, y aunque son buenas las intenciones a nuestro grupo parlamentario nos parecen insuficientes; porque son medidas cautelosas que según nuestro punto de vista no son suficientes.

POr ello, y sobre todo los por los catalanes, mi grupo parlamentario va a votar en contra, y no porque sean ustedes, si no porque no nos parecen justas sus medidas y por eso presentamos una enmienda a la totalidad,

Spoiler:
Por una Sanidad Pública y de Calidad Resuelve:

1. Realizar una auditoría pública de las partidas presupuestarias destinadas a sanidad, de todos los recursos destinados a la misma, y una evaluación objetiva de las necesidades existentes.

2. Creación de una comisión de investigación de los anteriores Governs para que den las explicaciones pertinentes por el abandono masivo de la sanidad pública.

3. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a redefinir la plantilla del personal sanitario, eliminando todos los puestos cubiertos con contratos de interinidad y eventuales. Para ello, se instará a convocar Oposiciones a todos los grupos profesionales para cubrir las vacantes.

4. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a la convocatoria de una oferta de plazas a través del sistema MIR y EIR, aumentando el número de plazas anuales.

5. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a la creación de nuevos centros de atención primaria, especialmente en los núcleos poblacionales rurales alejados de hospitales, para garantizar la cohesión, la calidad, la equidad, la universalidad y la gratuidad de la sanidad catalana. En los casos en los que no sea posible la creación de centros debido a las densidades poblacionales, el Govern se comprometerá a establecer una comunicación adecuada con los centros de salud más cercanos aumentando el número de ambulancias.

6. Eliminar el pago por traslado en ambulancia de urgencia.

7. Reducir progresivamente la concesión de los conciertos sanitarios, destinando dichas partidas a la sanidad pública, hasta conseguir el objetivo en el 2022 de la eliminación total de los conciertos.
Cualtis Monet

Cualtis Monet


Mensajes : 171

Volver arriba Ir abajo

[GPS] Proposición No de Ley de defensa de la sanidad pública y del servicio catalán de salud Empty Re: [GPS] Proposición No de Ley de defensa de la sanidad pública y del servicio catalán de salud

Mensaje por Guillermo de Llerandi el Sáb 8 Jun 2019 - 14:42

FDP: Si la gente no interviene, solicito pasar directamente a las votaciones. No vamos a estar alargando un trámite de esta manera sin que ni siquiera se solicite una ampliación de tiempo ni nada.
Guillermo de Llerandi

Guillermo de Llerandi


Mensajes : 237

Volver arriba Ir abajo

[GPS] Proposición No de Ley de defensa de la sanidad pública y del servicio catalán de salud Empty Re: [GPS] Proposición No de Ley de defensa de la sanidad pública y del servicio catalán de salud

Mensaje por Contenido patrocinadoContenido patrocinadoVolver arriba Ir abajo

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Volver arriba


 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.