Política SIM

[GPSiU] Proposta de resolució per la creació d’un Pacte Català contra la Violència Masclista

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Ir abajo

[GPSiU] Proposta de resolució per la creació d’un Pacte Català contra la Violència Masclista Empty [GPSiU] Proposta de resolució per la creació d’un Pacte Català contra la Violència Masclista

Mensaje por Jorge Campos el Lun 3 Sep 2018 - 11:41

[GPSiU] Proposta de resolució per la creació d’un Pacte Català contra la Violència Masclista Torrent-decide-investidura-pospone-delegado_EDIIMA20180125_0227_21

Roger Torrent
President del Parlament de Catalunya

Molt bon dia, vagin ocupant els seus seients i anem a debatre la Proposta de resolució per la creació d’un Pacte Català contra la Violència Masclista. Te la paraula el Portaveu del Grup Parlamentario Socialista.

Spoiler:

[GPSiU] Proposta de resolució per la creació d’un Pacte Català contra la Violència Masclista 5-psc10

Proposta de resolució per la creació d’un Pacte Català contra la Violència Masclista


Exposició de motius
La violència contra les dones constitueix una de les majors manifestacions de desigualtat entre dones i homes. A més, és un fenomen que vulnera els drets més fonamental de les dones com la vida, la integritat física i psíquica, la salut, la dignitat i la llibertat de les dones.

Segons l’informe sobre els 10 anys de la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista elaborat per l’Institut Català de les Dones, a Catalunya, el nombre mitjà de dones assassinades per violència masclista en l’àmbit de la parella en els darrers deu anys, ha estat de 10 dones per any, de les quals, el 27% tenien denúncia prèvia. A Catalunya, més del 26% de les dones han viscut violència masclista greu al llarg de la seva vida, amb una especial incidència en dones joves. L’any 2017, 9 dones van estar assassinades a Catalunya. Un total de 8 dones l’any 2016, 7 el 2015, 14 el 2014, 4 el 2013, i 13 el 2012, segons dades extretes del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.

La Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista va crear la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista, depenent de l’Institut Català de les Dones, com a òrgan específic de coordinació i assessorament institucionals en el compromís de fer efectiu el dret de no-discriminació de les dones. Aquesta comissió té com a objectiu impulsar, fer el seguiment i avaluar les actuacions sobre violència masclista que duu a terme la Generalitat de Catalunya. Segons ha informat la Consellera de la Presidència en la sessió parlamentària aquesta comissió va aprovar el pla estratègic, però aquesta comissió no es convoca des de fa un any.

El 22 de desembre de 2016 el Parlament de Catalunya va aprovar la Moció 82/XI sobre la violència de gènere on instava el Govern a crear el Pacte Català contra la Violència Masclista, que inclogui la violència exercida en l’àmbit de la parella, les agressions sexuals al carrer, l’assetjament sexual, l’assetjament per raó de sexe o per raó d’identitat sexual en l’àmbit laboral i educatiu, el tràfic amb finalitats d’explotació sexual i laboral de les dones i les nenes, i tot tipus de formes de violència
masclista.

El 21 de juny de 2017, la Consellera de la Presidència va anunciar l’inici de la tramitació d’un Pacte Nacional contra la violència masclista a Catalunya, però no s’ha continuat treballant perquè la creació del pacte es faci efectiva. És urgent que en un termini el més breu possible es materialitzi un pacte contra la violència masclista a Catalunya que prioritzi aquells aspectes que sorgeixen com a necessaris després de l’alarma social que ha provocat casos com el de La Manada, que qüestionen la forma en què s’està abordant la lluita contra la violència de gènere.

La desigualtat envers les dones es manifesta en tots els àmbits de la nostra societat, des de l’etapa escolar, els mitjans de comunicació, la distribució de la riquesa o els llocs de responsabilitat. La violència masclista és la manifestació més dura d’aquesta desigualtat. És una violència que s’adreça a les dones només per ser-ho.
Davant d’aquest tipus de violència hem d’actuar i tenir un compromís ferm.

A Catalunya els darrers anys les polítiques adreçades a les dones han patit una retallades pressupostàries que han dificultat la lluita contra la violència masclista. El Govern de la Generalitat ha reduït un 31,59% els pressupost destinat a polítiques de dones des de l’any 2010. A més ha afeblit la xarxa que dóna suport a les dones maltractades, amb retallades en els Serveis per a les dones víctimes (SIAD), els Serveis d’Intervenció Especialitzada en violència masclista (SIE) i els Serveis d’Acolliment i Recuperació de la violència (SARVs) que han limitat l’ajuda psicològica a les dones víctimes i les places d’acollida.
La violència masclista és una qüestió estructural, i tots els partits polítics i el Govern de la Generalitat han de comprometre’s a elaborar un pacte que prioritzi la lluita per eradicar-la.


Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Destinar una dotació pressupostària adequada per a lluitar contra la violència de gènere a tots els nivells institucionals.
2. Convocar immediatament la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista amb urgència per donar compliment a la Moció 82/XI del Parlament de Catalunya, sobre la violència masclista per crear, abans de 6 mesos, el Pacte Català contra la Violència Masclista a Catalunya.
3. Incloure en el Pacte Català contra la Violència Masclista, entre d’altres, les mesures següents:
En l’àmbit de l’educació:
– Potenciar la coeducació en el sistema educatiu, prevenint les violències masclistes en totes les etapes educatives i sensibilitzar sobre aquestes.
– Promoure campanyes de jocs no sexistes en els centres escolars i materials educatius editats amb els criteris d’igualtat i no discriminació, garantint un llenguatge no sexista.
– Garantir la inclusió de continguts i activitats específiques, adaptats a cada tram educatiu, sobre el significat de la igualtat d’oportunitats.
– Promoure la formació específica en gènere adreçada a la formació universitària i els estudis de grau mitjà.
– Incloure la perspectiva de gènere en la formació del professorat d’educació primària, secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i idiomes.
En l’àmbit de la sensibilització i la prevenció:
– Promoure una adequada capacitació professional de les persones que intervenen al llarg del procés de detecció i atenció als casos de dones víctimes de violència de gènere i els menors a càrrec, garantint la seva protecció.
– Realitzar una formació obligatòria específica en gènere per a les persones treballadores públiques.
– Reforçar les polítiques de sensibilització i prevenció en violència de gènere, amb especial incidència en la població més jove i en la transmissió d’estereotips sexistes a través dels mitjans de comunicació.
– Fer una avaluació anual per conèixer l’impacte general de les polítiques de gènere, realitzant un estudi amb perspectiva de gènere de les polítiques d’intervenció, detecció, prevenció i sensibilització en violència de gènere.
En l’àmbit de l’atenció a les víctimes:
– Elaborar un procediment d’acompanyament personalitzat a les víctimes durant tot el procés, assegurant que coneixen els seus drets i que no es sentin desprotegides.
– Dissenyar, des del Departament de Justícia, i amb l’assessorament explícit i vinculant dels diversos col·lectius feministes experts en la lluita contra la violència masclista, un pla de formació específic en matèria de violència masclista, obligatori per al personal que depèn del Departament de Justícia amb la finalitat d’introduir-lo en la identificació de les diferents formes de violència de gènere.
– Desenvolupar i aplicar el Conveni d’Istanbul, en compliment de les recomanacions de la Convenció per a l’eliminació de totes les formes de discriminació envers
les dones.
– Desenvolupar les Unitats de Valoració Forense integral (UVFI) recollides en la llei 1/2004, el desplegament de les quals mandata el Pacte d’Estat sobre la Violència de Gènere en el termini de dos anys des de la seva aprovació, que va tenir lloc el mes de setembre de 2017.
– Prioritzar l’adequació dels jutjats de violència contra la dona i els jutjats especialitzats amb dependències especials que impedeixin la confrontació entre la víctima i l’agressor i també per als infants.
– Facilitar i reforçar la recuperació integral de les víctimes de violències masclistes i de les seves famílies mitjançant atenció professional o ajudes.
– Reforçar i millorar l’atenció sanitària integral per a les víctimes i els menors a càrrec, mitjançant l’establiment d’equips multidisciplinaris que tinguin com objectiu l’assistència i prevenció de la violència contra les dones.
– Atès que la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista reconeix que la violència masclista es pot manifestar en el tràfic i explotació sexual de dones i nenes,
• s’ha de reconèixer l’explotació sexual i el proxenetisme com una forma brutal de submissió de les dones i una nova forma de violència masclista,
• s’han d’impulsar polítiques que garanteixin l’atenció, protecció i recuperació de les dones i infants que han estat explotades sexualment.
En l’àmbit pressupostari:
– Augmentar els recursos i millorar la xarxa d’atenció a les dones i menors víctimes.
– Blindar els recursos materials, personals i econòmics, garantint l’augment de la dotació pressupostària necessària per desenvolupar i implantar les mesures del pacte.
– Realitzar una memòria econòmica i un calendari per l’aplicació de cada una de les mesures del pacte.
En l’àmbit dels mitjans de comunicació:
– Obrir un diàleg amb els mitjans de comunicació i publicitaris amb la finalitat de treballar contra els estereotips de gènere, demanant que elaborin programes i emissions de missatges que contribueixin a l’educació en valors d’igualtat, especialment adreçats a adolescents i joves.
– Promoure una formació en gènere als professionals del mitjans de comunicació.
– Garantir un tractament adequat de la violència de gènere en els mitjans de comunicació.
– Elaborar campanyes publicitàries enfocades a oferir pautes d’actuació a les víctimes, identificant les situacions de riscos que existeixen i posant el focus a l’agressor.
– Garantir que el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) vetlli per al compliment de la legislació vigent en temes de violència masclista.
En l’àmbit de l’ocupació:
– Combatre la discriminació i l’assetjament sexuals i l’assetjament per raó de sexe en l’àmbit laboral.
– Reforçar la col·laboració amb el teixit empresarial per implantar plans d’igualtat.
– Garantir una contractació pública responsable i fomentar la responsabilitats social corporativa, amb empreses que disposen de plans d’igualtat, clàusules socials per combatre la feminització de la pobresa i plans d’inserció sociolaboral de dones víctimes.
– Fomentar la inserció sociolaboral de les dones víctimes, habilitant partides específiques per al foment del treball.


Parlament, 13 de setembre de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu
Beatriz Silva Gallardo, diputada, GP PSC-Units
Jorge Campos

Jorge Campos
VOX

VOX

Mensajes : 964

Volver arriba Ir abajo

[GPSiU] Proposta de resolució per la creació d’un Pacte Català contra la Violència Masclista Empty Re: [GPSiU] Proposta de resolució per la creació d’un Pacte Català contra la Violència Masclista

Mensaje por Zeo Borras el Miér 5 Sep 2018 - 0:55

fdp prorroga que no se donde esta victor
Zeo Borras

Zeo Borras
PNV

PNV

Mensajes : 3878

Volver arriba Ir abajo

[GPSiU] Proposta de resolució per la creació d’un Pacte Català contra la Violència Masclista Empty Re: [GPSiU] Proposta de resolució per la creació d’un Pacte Català contra la Violència Masclista

Mensaje por Jorge Campos el Miér 5 Sep 2018 - 10:52

Aceptada
Jorge Campos

Jorge Campos
VOX

VOX

Mensajes : 964

Volver arriba Ir abajo

[GPSiU] Proposta de resolució per la creació d’un Pacte Català contra la Violència Masclista Empty Re: [GPSiU] Proposta de resolució per la creació d’un Pacte Català contra la Violència Masclista

Mensaje por Víctor Martínez el Jue 6 Sep 2018 - 1:54

[GPSiU] Proposta de resolució per la creació d’un Pacte Català contra la Violència Masclista Whatsa10


Eva Grandos,
Portaveu del Grup Parlamentari Socialista i d'Units per Avançar
Moltes gràcies Senyor President, senyors i senyores diputats i diputades

Llevamos hoy ante el Parlament de Catalunya una de las grandes prioridades para nuestro país, creemos que las manifestaciones y los movimientos feministas que han surgido en los últimos meses a raíz de sentencias como las de “la Manada” pero también en relación a la situación de las mujeres en general demuestran que esta es una preocupación de primer nivel y que la ciudadanía no está dispuesta a aceptar que sigan sucediendo casos de violencia de género sin que se tomen medidas. Queremos recordar que a estas alturas de la legislatura, el Govern del Senyor Torra no ha adoptado ningún acuerdo en un problema que es de primera magnitud para Catalunya, estamos aquí hoy porque creemos que debe adaptarse en el plazo más breve posible la aplicación de este pacto, en línea con el pacto nacional contra la violencia de género y las medidas que está tomando el Gobierno Socialista de Pedro Sánchez. Pensamos que es un problema que debe dejar de aparecer en el formato de sucesos y empezar a entrar en el de la política. Creemos también que se debe solucionar mediante medidas de choque que nos permitan atajar el problema, en especial con los recursos disponibles. Es por ello que nos sorprende y nos inquieta que un Govern de la Generalitat que se autodenomina como social y feminista lleve recortando desde 2010 en esta materia. Le hago memoria Senyor Torra, desde 2010 los presupuestos dedicados a políticas para la mujer se han recortado en un 31% y hay que destacar en que este tema no es la primera vez que llega a esta cámara parlamentaria: ya en diciembre del año 2016 se aprobó una moción que instaba al Govern a liderar y desplegar un pacto català contra la violencia machista, tras seis meses, se anunció que se empezaría a tramitar, pero la realidad es que ustedes no movieron un dedo y hoy en día no hay nada.

Varias comunidades autónomas, entre ellas la Comunitat Valenciana o las Illes Balears ya han desplegado sus propios pactos que se encuentran en funcionamiento y no logramos comprender como en Catalunya somos incapaces de avanzar en este aspecto. ¡Si de verdad queremos un Govern feminista es imprescindible empezar a preocuparse por los derechos de las mujeres! Hoy, en este Parlament instamos al Govern a que instale esta cuestión entre sus prioridades, porque Senyor Torra, esta es una prioridad, no lo era centralizar los cuerpos policiales para formar una milicia. ¡Esta es una preocupación de la ciudadanía catalana! ¡Y desde el Govern no han tomado ninguna decisión para un problema de primera magnitud! Es más, Senyor Torra, le repetiré el dato de nuevo. ¡Un 31% menos de inversión!

(Aplausos de los diputados y diputadas del Grup Parlamentari Socialista i d’Units per Avançar)

Y no solo eso Senyors i Senyores del Govern de la Generalitat, son varios los alcaldes y alcaldesas socialistas que llevan meses transmitiéndonos su descontento con los recursos que se dispone para hacer frente a la lucha por la igualdad de género. (Aplausos de los diputados y diputadas) La intención de nuestro grupo, del Grup Socialista i d’Units per Avançar es presentar esta propuesta, llevando la iniciativa como la hemos llevado durante años en esta materia de género y de igualdad pero con la esperanza y con la vocación de que este pacto logre el máximo apoyo y consenso posible en este Parlament y entre los diputados y diputadas que tienen un asiento en esta cámara. Consideramos que la violencia machista es un problema de país y como tal se ha de incorporar y ha de formar parte de las prioridades de este Govern, que esperemos y confiamos que este problema pase, como decía antes del formato de sucesos hacía la política ya que es un problema importante, que crea alarma social y que en los últimos meses se han incrementado y lo cierto es que la Conselleria no ha mostrado ningún tipo de reacción que nos haga pensar y nos permita ser optimistas sobre que se le está dando la importancia y la relevancia que merece.

(Ovación de la bancada socialista)

Como les decía los datos sobre la inversión en materia de género son bastante preocupantes, estamos hablando de unos recortes alrededor del 30% en los últimos ochos años, son datos objetivos, no se trata de percepciones o de opiniones Senyor Torra. ¡Es la realidad a la que nos enfrentamos actualmente! De la misma manera, los recursos que disponen los ayuntamientos se han visto reducidos, las dotes presupuestarias que acompañan los programas los han dejado con un margen muy pequeño y hemos visto como muchos ayuntamientos, por ejemplo, Santa Coloma gobernada por la alcaldesa, Núria Parlon han tenido que solventar esta situación con recursos propios las políticas que queremos impulsar desde la proximidad. Cabe destacar también que Catalunya ocupa el puesto de ser la primera comunidad autónoma donde menos órdenes de alejamiento de protección se otorgan a aquellas víctimas que denuncian, y es Barcelona la primera provincia donde hay menos órdenes de protección. Así como ven hay muchísimo trabajo por hacer, estamos ante un problema de país, un problema real y pedimos a todas las fuerzas del arco parlamentario que se sumen a este gran pacto que hoy proponemos. Esperemos que este Govern siga el ejemplo del Presidente Sánchez, que está colocando las políticas de género en todos los departamentos ministeriales, porque es una prioridad en las políticas del Estado.

(Aplausos de los diputados y diputadas del Grup Parlamentari Socialista i d’Units per Avançar)

Para todos los ayuntamientos gobernados por los y las socialistas el abordaje de la violencia machista es una prioridad y todas las políticas públicas que hacemos desde el municipalismo también. Es un fenómeno estructural que debemos plantear de forma integral, las políticas vinculadas con la prevención, detección y la atención a la mujeres afectadas y a sus familias es un global que forma parte del circuito local de atención a las mujeres víctimas de la violencia machista que todos los municipios disponemos. Y es en este aspecto donde los municipios han sufrido recortes, con la reducción de los profesionales que han de atender a las mujeres afectadas por la violencia de género y sus hijos e hijas. Es por ello que necesitamos que esa ley aprobada en el año 2008, esa Llei Catalana del Dret de les Dones a la Erradicación de la Violencia Masclista se despliegue, esté bien dotado y los recursos de los que dispone se desplieguen, porque nos consta que no es así. (Aplausos de los diputados y diputadas del Grup Parlamentari Socialista i d’Units per Avançar) Pedimos al Govern de la Generalitat que recupere como mínimo la inversión y los recursos del año 2010, no puede ser que en una situación de incremento claro de las diferentes formas de la violencia machista, como el asesinato, tengamos todavía menos recursos que en el año 2010. Para ese abordaje integral se necesitan recursos en los centros educativos para educar en igualdad, en los juzgados y en los cursos de seguridad. Nos encontramos en una situación total de falta de recursos para afrontar esta lucha por la igualdad, no entendemos que ahora que tenemos Govern esta no sea una de las prioridades claras de la Generalitat.

Moltes gràcies

Víctor Martínez

Víctor Martínez
Partido Socialista Obrero Español

Partido Socialista Obrero Español

Mensajes : 2656

Volver arriba Ir abajo

[GPSiU] Proposta de resolució per la creació d’un Pacte Català contra la Violència Masclista Empty Re: [GPSiU] Proposta de resolució per la creació d’un Pacte Català contra la Violència Masclista

Mensaje por Enric Botrán el Mar 11 Sep 2018 - 20:34

[GPSiU] Proposta de resolució per la creació d’un Pacte Català contra la Violència Masclista Torrent-decide-investidura-pospone-delegado_EDIIMA20180125_0227_21

Roger Torrent
President del Parlament de Catalunya
Gràcies, senyora Madrenas.
Tienen la palabra los portavoces de los grupos parlamentarios

FDP: 48h
Enric Botrán

Enric Botrán


Mensajes : 322

Volver arriba Ir abajo

[GPSiU] Proposta de resolució per la creació d’un Pacte Català contra la Violència Masclista Empty Re: [GPSiU] Proposta de resolució per la creació d’un Pacte Català contra la Violència Masclista

Mensaje por Víctor Martínez el Sáb 15 Sep 2018 - 16:28

[GPSiU] Proposta de resolució per la creació d’un Pacte Català contra la Violència Masclista 14945811


David Pérez Ibáñez  Secretaria Segona

Al no haber ninguna intervención más por parte de los grupos parlamentarios, pasamos a la votación de la Proposta de Resolució per la creació d'un Pacte Català contra la violència masclista 
Víctor Martínez

Víctor Martínez
Partido Socialista Obrero Español

Partido Socialista Obrero Español

Mensajes : 2656

Volver arriba Ir abajo

[GPSiU] Proposta de resolució per la creació d’un Pacte Català contra la Violència Masclista Empty Re: [GPSiU] Proposta de resolució per la creació d’un Pacte Català contra la Violència Masclista

Mensaje por Joan Gómez el Sáb 15 Sep 2018 - 17:21

EL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA I D'UNITS PER AVANÇAR (17) VOTA A FAVOR.
Joan Gómez

Joan Gómez


Mensajes : 2474

Volver arriba Ir abajo

[GPSiU] Proposta de resolució per la creació d’un Pacte Català contra la Violència Masclista Empty Re: [GPSiU] Proposta de resolució per la creació d’un Pacte Català contra la Violència Masclista

Mensaje por Serxu Aller el Dom 16 Sep 2018 - 0:45

El GP CATALUNYA EN COMÚ-PODEM vota A FAVOR
Serxu Aller

Serxu Aller


Mensajes : 228

Volver arriba Ir abajo

[GPSiU] Proposta de resolució per la creació d’un Pacte Català contra la Violència Masclista Empty Re: [GPSiU] Proposta de resolució per la creació d’un Pacte Català contra la Violència Masclista

Mensaje por Jaume Serra el Mar 18 Sep 2018 - 18:24

El GPM CUP-CC vota A FAVOR
Jaume Serra

Jaume Serra
CUP

CUP

Mensajes : 325

Volver arriba Ir abajo

[GPSiU] Proposta de resolució per la creació d’un Pacte Català contra la Violència Masclista Empty Re: [GPSiU] Proposta de resolució per la creació d’un Pacte Català contra la Violència Masclista

Mensaje por Antoni Sànchez el Mar 18 Sep 2018 - 18:55

El GP Junts per Catalunya vota A FAVOR
Antoni Sànchez

Antoni Sànchez
JxCat

JxCat

Mensajes : 6842

Volver arriba Ir abajo

[GPSiU] Proposta de resolució per la creació d’un Pacte Català contra la Violència Masclista Empty Re: [GPSiU] Proposta de resolució per la creació d’un Pacte Català contra la Violència Masclista

Mensaje por Víctor Martínez el Miér 19 Sep 2018 - 0:42

[GPSiU] Proposta de resolució per la creació d’un Pacte Català contra la Violència Masclista 14945811


David Pérez Ibáñez  Secretaria Segona

Vots a favor: 63
Abstencions: 0
Vots en contra: 0

Vots emesos: 63

Queda per tant aprovada la proposta de Resolució  per la creació d' un Pacte Català contra  la violència masclista 
S'aixeca la sessió. Moltes gràcies
Víctor Martínez

Víctor Martínez
Partido Socialista Obrero Español

Partido Socialista Obrero Español

Mensajes : 2656

Volver arriba Ir abajo

[GPSiU] Proposta de resolució per la creació d’un Pacte Català contra la Violència Masclista Empty Re: [GPSiU] Proposta de resolució per la creació d’un Pacte Català contra la Violència Masclista

Mensaje por Contenido patrocinadoContenido patrocinadoVolver arriba Ir abajo

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Volver arriba


 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.